1.พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส2.บทบาทมิชชันารีที่มีต่อโรงเรียน3.พันธกิจแห่งศรัทธาและความภักดีต่อแผ่นดิน4.ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์5.โบสถ์นี้ที่เรารักษ์6.ดนตรีขับขาน7.กำเนิดลูกเสือของโรงเรียน8.สายธารแห่งพระพร9.Baccalaureate Sunday10.อื่นๆปิด